Om oss

Trädgår´ns förskola drivs som ett personalkooperativ i Söderhamns kommun. Med personalkooperativ menas att det är vi personal som både sköter det pedagogiska och det administrativa arbetet. Vi har en rektor som har det övergripande ansvaret och vi följer kommunens mål och riktlinjer och utgår från Lpfö 2018 samt skollagen.

Utomhuspedagogik är den inriktning vi har valt att arbeta efter. Vi anser att allt man kan göra inne kan man göra ute. Fördelarna med att arbeta utomhus är många, konflikter blir mer sällsynta, talet och motoriken samt den sociala utvecklingen stimuleras.

Hos oss gäller maxtaxa som i övriga kommunen.

Barns inflytande

Barns möjligheter att ha inflytande över sin vardag anser vi vara viktigt. Genom pedagogernas aktiva lyssnande på barnen kan både miljön och verksamheten utformas utifrån deras påverkan. Värdegrundsarbetet är alltid i fokus på vår förskola. Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till ansvarstagande, lärande och nyfikna individer med stor tilltro till sin egen förmåga.

Vi arbetar med ansvarsämnen men har vårt årstema som en röd tråd genom alla ämnen. Det innebär att vi grovplanerar för hela året med det tema som vi valt. Vi lärare har delat upp ämnena och ansvarar för planering och dokumentation i var sitt ämne.

Vi har öppet enligt familjernas behov.